Els residus originats pels moviments de terres, excavacions i enderrocs, són seleccionats, gestionats , transportats i dipositats en centres autoritzats o bé són reciclats i reutilitzats en altres obres.