Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

 • Denominació Social: OBRES I SERVEIS ARCHS, S.L.
 • Nom Comercial: ARCHS EXCAVACIONS
 • Domicili Social: C/ JOSEP ROS I ROS Nº 27-29 (POL. IND. LA CLOTA), 08740, SANT ANDREU DE LA BARCA, BARCELONA
 • CIF: B62492954
  Telèfon: 936820067
 • E-Mail: ester@archsexcavacions.com
 • Lloc Web: http://www.archsexcavacions.com/
 • Dades Registrals: Aquesta societat consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 33346, foli 84, fulla B230453, Inscripció 1ª.

 

1.- OBJECTE

OBRES I SERVEIS ARCHS, S.L. (en endavant també el prestador, l’Associació o EL PAS) com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

 

A través de la Web, OBRES I SERVEIS ARCHS, S.L. facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

 

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avís legal, així como a qualssevol altres disposicions legals que fossin d’ aplicació.

 

Com usuaris, heu de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entreu a la web, doncs aquest pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’ informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

 

El present avís legal (en endavant, l’avís Legal) regula l’ús del lloc web: www.archsexcavacions.com.

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

 

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part de OBRES I SERVEIS ARCHS, S.L. té caràcter gratuït per a tots els Usuaris.

 

2.2. Registre d’Usuari.

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.

 

Tanmateix, OBRES I SERVEIS ARCHS, S.L. condiciona l’ús d’alguns dels Serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

 

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’ Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’ autenticitat de les dades comunicades a través dels  formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a OBRES I SERVEIS ARCHS, S.L. permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a OBRES I SERVEIS ARCHS, S.L. o a tercers per la informació facilitada.

 

2.4. Menors de edat. 

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han de obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a  continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

 

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums.

 

A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats o efectes il·lícits o prohibits, lesius de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

 

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

 1. sigui contraria, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
 2. indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
 3. indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 4. sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 5. de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat de OBRES I SERVEIS ARCHS, S.L. o de tercers;
 6. constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta  informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

 

Aquesta web ha estat revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

OBRES I SERVEIS ARCHS, S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol  naturalesa que puguin sortir a col·lació de:

 • la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;
 • l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.

 

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts i/o lesius dels drets i interessos de OBRES I SERVEIS ARCHS, S.L., dels altres usuaris, tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Lloc Web o impedir la normal utilització de la mateixa per part dels usuaris.

 

4.- COOKIES (Política de Cookies)

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per a  recollir informació de caràcter personal.

 

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des de l’Associació PAS no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els llocs web, OBRES I SERVEIS ARCHS, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en “foros”, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’ art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan esdevingui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible de aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata al administrador del lloc web.

 

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, pot veure la nostra Política de Privacitat.

 

7. XARXES SOCIALS

Li informem que OBRES I SERVEIS ARCHS, S.L. pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes [fent-se  seguidors del prestador en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’ usuari.

 

OBRES I SERVEIS ARCHS, S.L. tractarà les seves dades amb la finalitat d’ informar-li de les activitats, productes o serveis de OBRES I SERVEIS ARCHS, S.L., així com per a qualsevol altre finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

 

8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, texts, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

 

Independentment de la finalitat per la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Els dissenys, logotips, texts i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compte amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

 

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

 

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així como sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt  ressenyat.

 

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.